Sərgi bölmələri

 1. AVTOMATLAŞDIRMA, EMAL AVADANLIQLARI VƏ XİDMƏTLƏR
   
   
  • Analizatorlar
  • Avtomatlaşdırma, yerdəyişmə (hərəkət) prosesinə və axına nəzarət avadanlıqları və xidmətlər
  • Filtrlər, filtrasiya avadanlıqları və sistemləri
  • Klapanlar, nəzarət vasitələri və nəzarət-ölçü cihazları
  • Kontrol-ölçmə cihazları və avtomatlaşdırma
  • Nasos və klapan avadanlıqları, sistem və xidmətlər
  • Neft-qaz emalı xidmətləri və avadanlıqları
  • Ölçmə və nəzarət avadanlıqları
 2. AVTOMATLAŞDIRMA, EMAL AVADANLIQLARI VƏ XİDMƏTLƏR
 3. BORU KƏMƏRLƏRİ – KONSTRUKSİYASI, AVADANLIQLARIN TEXNİKİ XİDMƏTİ VƏ TƏMİRİ
   
   
  • Boru kəmərinin texniki xidməti və təmiri üzrə avadanlıq və xidmətlər
  • Boru kəmərinin tikintisi və boru kəmərinin çəkilməsi
  • Boru məhsulları və xidmətləri
  • Qaynaqlanmış boru və boru kəmərləri
  • Şlanqlar və şlanq fittinqləri
  • Tikişsiz borular və boru kəmərləri
 4. BORU KƏMƏRLƏRİ – KONSTRUKSİYASI, AVADANLIQLARIN TEXNİKİ XİDMƏTİ VƏ TƏMİRİ
 5. DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ, TƏŞKİLATLAR VƏ PEŞƏKAR XİDMƏTLƏR
   
   
  • Dövlət müəssisələri və ticarət təşkilatları
  • İşə cəlb edilmə
  • Maliyyə xidmətləri
  • Məsləhət və peşəkar xidmətlər
  • Sərgilər, konfranslar, mətbuat və informasiya xidmətləri
 6. DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ, TƏŞKİLATLAR VƏ PEŞƏKAR XİDMƏTLƏR
 7. ELEKTRON AVADANLIQLAR VƏ XİDMƏTLƏR
   
   
  • Enerji və elektrik avadanlıqları və xidmətləri
 8. ELEKTRON AVADANLIQLAR VƏ XİDMƏTLƏR
 9. GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLAR
   
   
  • Geologiya, geofizika və yerşünaslı
  • Seysmik avadanlı və xidmətlər
 10. GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLAR
 11. GƏMİ AVADANLIQLARI VƏ XİDMƏTLƏRİ
   
   
  • Gəmi qayırma, gəmi avadanlıqları və texniki xidmət / təmir
 12. GƏMİ AVADANLIQLARI VƏ XİDMƏTLƏRİ
 13. KƏŞFİYYAT VƏ HASİLAT
   
   
  • Neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı və hasilatı
 14. KƏŞFİYYAT VƏ HASİLAT
 15. KORROZİYADAN MÜHAFİZƏ VƏ İZOLYASİYA AVADANLIQLARI
   
   
  • Korroziyadan mühafizə, boyalar və laklama xidmətləri və avadanlı ları
 16. KORROZİYADAN MÜHAFİZƏ VƏ İZOLYASİYA AVADANLIQLARI
 17. MÜHƏNDİS-LAYİHƏ İŞLƏRİ, OBYEKTLƏR / QURĞULAR, TİKİNTİ
   
   
  • Mühəndis-layihə işləri, obyektlər/ qurğular və tikinti üzrə dizaynı (layihələndirmə) və xidmətlər (Layihələndirmə / Tədarük / Tikinti)
  • Tikinti işi, mexanizm və avadanlıqlar
 18. MÜHƏNDİS-LAYİHƏ İŞLƏRİ, OBYEKTLƏR / QURĞULAR, TİKİNTİ
 19. NEFT ŞİRKƏTİ (BEYNƏLXALQ NEFT ŞİRKƏTİ / DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ)
   
   
  • Neft-qaz hasilatı ilə məşğul olan şirkətlər
 20. NEFT ŞİRKƏTİ (BEYNƏLXALQ NEFT ŞİRKƏTİ / DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ)
 21. NEFT VƏ QAZIN NƏQLİ
   
   
  • Dəniz yolu
  • Hava yolu və aviasiya
  • Neft hasilatı texnologiyaları
  • Nəqliyyat vasitələri avadanlıqları
  • Nəqliyyat və maddi-texniki təchizat (logistika)
 22. NEFT VƏ QAZIN NƏQLİ
 23. NEFT YATAĞI ÜZRƏ XİDMƏTLƏR
   
   
  • Neft yatağı üzrə xidmətlər
 24. NEFT YATAĞI ÜZRƏ XİDMƏTLƏR
 25. NEFT-QAZ AVADANLIQLARI
   
   
  • Alətlər
  • Digər neft-qaz avadanlıqları və xidmətləri
  • Flanslar
  • Geosintetik materiallar
  • Hidravlik və pnevmatik avadanlı lar və xidmətlər
  • İstilik və ventilyasiya
  • Kabellər, məftillər, avadanlıqlar və xidmətlər
  • Kimyəvi reagent və materiallar
  • Kimyəvi reaktorlar
  • Laboratoriya avadanlıqları və xidmətləri
  • Neft-qaz çənləri və anbarı
  • Qaynaq və qaynaq xidmətləri
  • Qazın aşkar edilməsi və qaz sızmasının müəyyən edilməsi
  • Şaybalar, boltlar, armatur və fittinqlər
  • Sualtı sistem və avadanlıqlar
  • Təmizləmə və emal, neft-kimya və qaz kimya (avadanlıqlar və xidmətlər)
 26. NEFT-QAZ AVADANLIQLARI
 27. NEFT-QAZ XİDMƏTLƏRİ
   
   
  • Neft-mədən xidmətləri
 28. NEFT-QAZ XİDMƏTLƏRİ
 29. QAZMA VƏ QUYUNUN TAMAMLANMASI
   
   
  • Karotaj, quyunun əsaslı təmiri və yan lülənin açılması üzrə avadanlıq və xidmətlər
  • Qazma avadanlıqları və texnologiyaları
  • Quyunun tikintisi, tamamlanması və texniki təmiri üzrə xidmət və avadanlıqlar
 30. QAZMA VƏ QUYUNUN TAMAMLANMASI
 31. SƏTƏM
   
   
  • Ətraf mühitin mühafizəsi, xidmətlər və avadanlıqlar
  • Fərdi qoruyucu geyim vasitələri və avadanlıqlar
  • Texniki təhlükəsizlik, sağlamlı və yoxlama / müşahidə xidmətləri və avadanlıqları
 32. SƏTƏM
 33. TELEKOMMUNİKASİYA VƏ İT
   
   
  • İT və proqram təminatı
  • Kompyuterlər və telekommunikasiya avadanlıqları
 34. TELEKOMMUNİKASİYA VƏ İT
 35. XİDMƏT ŞİRKƏTLƏRİ
   
   
  • Texniki xidmət/təmir
  • Təlim
 36. XİDMƏT ŞİRKƏTLƏRİ

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN